Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RINKENÆS UNGDOMS – OG IDRÆTSFORENING:

· 1 Foreningens navn er Rinkenæs ungdoms- og idrætsforening. Hjemstedskommune: Sønderborg.

· 2. Foreningens formål er at fremme sammenhold og fællesskabsfølelsen mellem unge og ældre.

· 3. Foreningens virker for dette mål, ved at holde foredrag, film, oplæsning og teateraftener m.m. samt gymnastik, håndbold, fodbold og anden idræt

· 4. Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i foreningens arbejde. Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen.

· 5. Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts. Foreningens højest myndighed er generalforsamlin-gen, der afholdes hvert år, senest medio maj måned.

På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab, indkomne forslag behandles. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes. Der indkaldes til generalforsamling med 8 dages varsel. Dagsordenen bekendtgøres ved generalforsamlingens begyndelse. Adgang og stemmeret har alle medlemmer af foreningen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer der er mødt, og samtlige sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Der stemmes skriftligt såfremt et medlem ytrer ønske herom. Der føres protokol på generalforsamlingen over vedtagne beslutninger.

· 6. På generalforsamlingen vælges foreningens bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 4 og 3, første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer, der vælges desuden 1 suppleant for be-styrelsen, samt 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Begge suppleanter sidder 1 år ad gangen. Afløser en suppleant et bestyrelsesmedlem følger han/hun medlemmets periode ud. Bestyrelsen kan evt. suppleres med et på generalforsamlingen valgt idrætsudvalg på mindst 3 og højst 5 personer. Samtlige idrætsgrene bør repræsenteres. Idrætsudvalget vælger selv formand. Såfremt et idrætsudvalg ikke vælges, kan bestyrelsen selv udpege et sådant

· 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom, med forslag til dagsordenen. Ekstraordinær generalfor-samling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

· 8. Bestyrelsen har ret til at udsætte et hvert medlem, som overtræder foreningens love, eller vise usømmelig optræden, det være sig til foreningens fester, i gymnastiksalen eller på sportspladsen, i karantæne. En sådan udelukkelse kan af den berørte indankes for næstfølgende generalforsamling.

· 9. Foreningen kan opløses såfremt 3/4 af medlemmerne stemmer derfor. Generalforsamlingen tager bestemmelse om anvendelse af den eventuelle kapital i tilfælde af foreningens opløsning, denne skal dog benyttes til almennyttige formål, fortrinsvis idrætslige i Sønderjylland. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen omkring foreningens ophør er effektueret.

· 10. Foreningen er medlem af S.I. (Sønderjysk Idrætsforening), og kan være medlem af specialfor-bund under DIF (Dansk Idrætsforbund).

· 11. Det påhviler bestyrelsen at organisere repræsentantskabet bag den af foreningen oprettede ung-domsklub henhold til ungdomsloven.

· 12. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningen medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

· 13. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantning af fast ejendom samt optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

· 14 Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen, senest ved næste møde.

Således ændret og vedtaget den 18. maj 2006

Underskrevet af dirigenten