BESTYRELSEN

Bestyrelsen i RUIF

Er sammensat af syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Vi er en blanding af kvinder og mænd, der alle har en vision om at gøre en forskel i vort lille lokalsamfund. Vores arbejde er først og fremmest at drive foreningen på en måde, så den udvikler sig sundt og i takt med tiden. Vi skal sørge for, at der er instruktører til holdene (hvilket desværre er en kæmpe udfordring!) samt at pengekassen er nogenlunde fyldt, så vi har råd til at investere i nye redskaber og nye tiltag.

Vi holder møde ca. en gang om måneden hjemme hos hinanden privat, hvor stemningen er hyggelig og afslappet. Vi planlægger forårsopvisning, Parkkoncerter, OK kampagner, juleafslutninger og meget mere for at skaffe penge til kassen og for at skaffe nye medlemmer til foreningen.

Nye medlemmer er nemlig vores drivkraft, da vores mission netop er, at flere mennesker skal hygge sig og bevæge sig i et trygt og lokalt miljø og i et godt fællesskab.

Især det fysiske fællesskab omkring nogle sjove aktiviteter er vigtigt, ikke mindst i den virkelighed, vi lever i idag, hvor den digitale verden bliver større og større.

Foreningslivet har altid været og vil altid være en vigtig hjørnesten i vort samfund, for et fysisk fællesskab giver meget mere end det vi finder på de sociale platforme.

Det giver nærhed og nærvær at være sammen, at se hinanden i øjnene, aflæse kropssprog og ’mærke hinanden’.

Derfor er vi i bestyrelsen glade for at gøre et stykke arbejde, som betyder, at RUIF kan være en af virkelighedens platforme, hvor folk mødes, trives og hygger sig.

Bestyrelsesmedlem

Gitte Jespersen

Bestyrelsesmedlem

Kontaktperson vedr. badminton og Volleyball Jeg vil gerne gøre en indsats for lokalsamfundet og være med til at få tingene til at ske. Jeg synes, vi har en god foreningog en velfungerende bestyrelse, hvor viLæs videre

Sekretær

Conny Hansen

Sekretær

Kontaktperson for Samspil og Fun Dance Latino Jeg er en del af RUIFs bestyrelse, da jeg kan lide det sociale sammenhold og alle de sjove og gode oplevelser, det giver at være med i foreningslivet.Læs videre

Bestyrelsesmedlem

Betina Deutschbein

Bestyrelsesmedlem

Kontaktperson vedr. Gå-hold og Gymnastik  Jeg sidder i bestyrelsen, fordi jeg har lyst og overskud til at gøre en lille forskel i lokal samfundet. En forskel, som forhåbentligt kommer børn, unge og forældre til godeLæs videre

Bestyrelsesmedlem

Heidi Lemvig

Bestyrelsesmedlem

Kontaktperson vedr. gymnastik og Fodbold Jeg har valgt at gå ind i bestyrelsen for at være med til at udvikle vores dejlige forening til gavn for både børn og voksne. Jeg elsker foreningslivet, hvor frivillighedLæs videre

Formand

Tina Justensen

Formand

Kontaktperson for Motionsvolley, Parkkoncerter og OK sponsorat Jeg sidder i RUIFs bestyrelse, da jeg gerne vil gøre en forskel for lokalområdet. Det er vigtigt at styrke det sociale samvær/sammenhold i området og gøre en forskel isærLæs videre

Kasserer

Birgitte Krause

Kasserer

Jeg har valgt at gå ind i bestyrelsen i RUIF, da jeg synes, det er vigtigt med et bredt udbud af forskellige aktiviteter i lokalsamfundet, ikke mindst indenfor gymnastik for børn. RUIF er en alsidigLæs videre

Kommunikation og PR

Linet Songest

Kommunikation og PR

Kommer snarest

Suppleant

Annette Nissen

Suppleant

Jeg har valgt at gå ind i bestyrelsen i RUIF, da jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for borgerne i Rinkenæs og Omegn.

Suppleant

Sara Breede

Suppleant

Kommer snarest

VEDTÆGTER FOR RINKENÆS UNGDOMS – OG IDRÆTSFORENING:

1) Foreningens navn er Rinkenæs ungdoms- og idrætsforening. Hjemstedskommune: Sønderborg.
2) Foreningens formål er at fremme sammenhold og fællesskabsfølelsen mellem unge og ældre.
3) Foreningens virker for dette mål, ved at holde foredrag, film, oplæsning og teateraftener m.m. samt gymnastik, håndbold, fodbold og anden idræt.
4) Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i foreningens arbejde. Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen.
5) Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts. Foreningens højest myndighed er generalforsamlin-gen, der afholdes hvert år, senest medio maj måned.

På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab, indkomne forslag behandles. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes. Der indkaldes til generalforsamling med 8 dages varsel. Dagsordenen bekendtgøres ved generalforsamlingens begyndelse. Adgang og stemmeret har alle medlemmer af foreningen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer der er mødt, og samtlige sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Der stemmes skriftligt såfremt et medlem ytrer ønske herom. Der føres protokol på generalforsamlingen over vedtagne beslutninger

6) På generalforsamlingen vælges foreningens bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 4 og 3, første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer, der vælges desuden 1 suppleant for be-styrelsen, samt 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Begge suppleanter sidder 1 år ad gangen. Afløser en suppleant et bestyrelsesmedlem følger han/hun medlemmets periode ud. Bestyrelsen kan evt. suppleres med et på generalforsamlingen valgt idrætsudvalg på mindst 3 og højst 5 personer. Samtlige idrætsgrene bør repræsenteres. Idrætsudvalget vælger selv formand. Såfremt et idrætsudvalg ikke vælges, kan bestyrelsen selv udpege et sådant

7) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom, med forslag til dagsordenen. Ekstraordinær generalfor-samling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

8) Bestyrelsen har ret til at udsætte et hvert medlem, som overtræder foreningens love, eller vise usømmelig optræden, det være sig til foreningens fester, i gymnastiksalen eller på sportspladsen, i karantæne. En sådan udelukkelse kan af den berørte indankes for næstfølgende generalforsamling.

9) Foreningen kan opløses såfremt 3/4 af medlemmerne stemmer derfor. Generalforsamlingen tager bestemmelse om anvendelse af den eventuelle kapital i tilfælde af foreningens opløsning, denne skal dog benyttes til almennyttige formål, fortrinsvis idrætslige i Sønderjylland. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen omkring foreningens ophør er effektueret.

10) Foreningen er medlem af S.I. (Sønderjysk Idrætsforening), og kan være medlem af specialfor-bund under DIF (Dansk Idrætsforbund).

11) Det påhviler bestyrelsen at organisere repræsentantskabet bag den af foreningen oprettede ung-domsklub henhold til ungdomsloven.

12) Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningen medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

13) Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantning af fast ejendom samt optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

14) Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen, senest ved næste møde.

Således ændret og vedtaget den 18. maj 2006

Underskrevet af dirigenten